Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa 

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 1 206 000,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 626 938,20 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 0,990 km w zakresie:

 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,990 km
 2. Wznowienie geodezyjnych punktów granicznych w pasie drogowym – 52 szt.
 3. Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów oraz usunięcie odrostów z pni drzew – 0,1 ha
 4. Karczowanie pnia drzewa średnica 36-45 cm – 1 szt.
 5. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10 cm z wywiezieniem - 40,00 m2
 6. Rozebranie istniejącej podbudowy z tłucznia grubości 15 cm z wywiezieniem - 19,50 m2
 7. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjeździe nr 2 – 52,0 m2
 8. Rozebranie nawierzchni chodnika i okrągłej wyspy z  kostki betonowej z  wywiezieniem – 120,0 m2
 9. Rozebranie krawężnika betonowego i ław betonowych z  wywiezieniem – 115,0 mb
 10. Rozebranie obrzeży betonowych z  wywiezieniem – 85,0 mb
 11. Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna (grunt kat. III)  z wywozem – 343,0 m3
 12. Roboty ziemne nasypy z profilowaniem skarp i zagęszczeniem z pozyskaniem i dowozem materiału - 51,0 m3
 13. Wymiana pokrywy studni betonowej D=1500mm na nową typu ciężkiego – 1 szt.
 14. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1 662,00 m2
 15. Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 20 cm z sączkami co 30 m - 177,00 m2
 16. Ułożenie podbudowy 25 cm  z mieszanki związanej C3/4 - 177,00 m2
 17. Wykonanie podbudowy 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej – 423,00 m2
 18. Wykonanie podbudowy 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej, zjazdy, chodnik - 239,00 m2
 19. Wykonanie podbudowy 8 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej , wyspa –12,80 m2
 20. Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z betonu C12/15 wyspa – 19,0 m2
 21. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 17 269,00 m2
 22. Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 17 269,00 m2
 23. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W z dowozem – 252,0 Mg
 24. Ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych 120x120 wstępnie przesączanej asfaltem – 913,0 m2
 25. Wykonanie warstwy 6 cm z betonu asfaltowego AC 22W z transportem, na poszerzeniu                           - 412,0 m2
 26. Wykonanie warstwy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem – 5 936,00 m2
 27. Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 6 cm z SMA 16 z dowozem – 5 796,00 m2
 28. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych - 1 500,00 mb
 29. Wykonanie ław żwirowych pod przepusty na zjazdach i pod peronem – 1,62 m3
 30. Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm pod zjazdami i peronem – 9,0 mb
 31. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału – 14,40 m3
 32. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach i peronie – 2 szt.
 33. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 10 cm – 921,0 m2
 34. Oznakowanie poziome farbami chlorokauczukowymi – 53,60 m2
 35. Ustawienie słupków stalowych o średnicy 60,3 mm dla znaków – 5 szt.
 36. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - A – 1 szt.
 37. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków -  C i D – 4 szt.
 38. Przymocowanie tabliczek T do znaków – 1 szt.
 39. Ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu U-5a – 2 szt.
 40. Ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton C12/15) – 262,0 mb
 41. Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na płask na podsypce cementowo piaskowej  (wyspa dzieląca) – 22,0 mb
 42. Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm przy chodniku – 106,0 mb
 43. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 290,80 m2
 44. Ułożenie nawierzchni brukowej za krawężnikiem na chudym betonie – 11,0 m2

Stan przed przebudową:

Stan po przebudowie:

 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj