Utrzymanie czystości

Zanieczysczenia jezdni i poboczy dróg

Refinance
Image
Image

W związku z trwającymi pracami polowymi i częstymi przejazdami po drogach sprzętu rolniczego spotykamy się ponownie z problemem wywożenia ziemi i błota na jezdnie dróg. Zanieczyszczanie jezdni i poboczy dróg poprzez wywożeni ziemi na kołach pojazdów rolniczych oraz pojazdów ciężarowych włączających się do ruchu z nieutwardzonych terenów jest zabronione. Od kilku lat Powiat Braniewski prowadzi akcję informacyjną, docierając do Gmin i Sołectw z prośbą aby zwracać uwagę i edukować operatorów sprzętu oraz kierowców o ich obowiązkach wnikających z obowiązujących przepisów.

Ponownie apelujemy do właścicieli działek przyległych do pasów drogowych oraz do kierowców włączających się do ruchu kołowego z przyległych pól i lasów. Kontrolujcie i sprawdzajcie, czy nawierzchnia drogi nie została zanieczyszczona. W razie konieczności na bieżąco usuwajcie nieczystości poza pas drogowy aby zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jest to bardzo poważny problem, ponieważ pozostawienie na nawierzchni jezdni zanieczyszczeń stwarza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W chwili opadów deszczu, czy śniegu na nawierzchni dróg powiatowych tworzy się niebezpieczna warstwa mokrej ziemi, błota, mogąca spowodować utratę kontroli przez kierowcę nad prowadzonym pojazdem. Może do doprowadzić do wypadku komunikacyjnego, stanowiącego groźbę dla zdrowia i życia ludzi korzystających z drogi publicznej.

Od kilku lat prowadzone są roboty polegające na poprawie odwodnienia dróg powiatowych. Ścinane pobocza, oczyszczane przepusty i rowy przydrożne powodują, że woda z jezdni odprowadzana jest skuteczniej, przez co powstaje mniej uszkodzeń, ubytków, wyboi, zwłaszcza w okresie zimowo- wiosennym. Nawożona na kołach ziemia i błoto z terenów przyległych do drogi odkłada się ponownie na poboczach, spływa do rowów, przez co poniesiony wysiłek i koszty na poprawę odwodnienia jest w krótkim okresie czasu zmarnowany. Ważne jest więc, gdy już dojdzie do zanieczyszczenia jezdni, aby niezwłocznie usunąć ziemię poza pas drogowy, nie na pobocze.

Mając na uwadze wspólny interes użytkowników dróg, mieszkańców Powiatu podejmowane są działania przy współpracy Zarządu Dróg Powiatowych z właścicielami działek przylegających do dróg powiatowych oraz z Gminami. ZDP dysponując koparko- ładowarką oczyszcza rowy i ścina pobocza w pierwszej kolejności na odcinkach dróg, gdzie istnieje możliwość współpracy, polegającej na podstawieniu ciągników i wywozie ziemi. W przypadku chęci wzięcia udziału w takim wspólnym działaniu prosimy o kontakt telef. 55 6257373, w celu określenia kolejności i możliwego terminu prac. Prosimy również o informację, jeżeli jest możliwość oczyszczania rowów przydrożnych z odkładem ziemi i rozplantowaniem na polach przyległych do drogi.

Utrzymanie czystości po przejazdach sprzętu rolniczego i samochodów ciężarowych poprawi bezpieczeństwo na drogach. Oczyszczanie rowów i ścinanie poboczy wpłynie na poprawę odwodnienia przez co zwiększy się trwałość dróg.

Image
Image

Powiat Braniewski zwraca się z apelem o zachowanie czystości i porządku w ciągach dróg i ulic oraz na przyległych do nich terenach zielonych.

Bardzo często można zaobserwować, że pasy dróg publicznych zaśmiecane są różnymi przedmiotami, odpadkami, czasami niewiadomego pochodzenia, najczęściej jednak wyrzucanymi z przejeżdżających samochodów. Oprócz bardzo niekorzystnego wrażenia estetycznego stwarza to także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Pozostawiane przez uczestników ruchu drogowego zanieczyszczenia komunalne powodują niebezpieczeństwo sanitarne. Interesują się nimi dzikie zwierzęta, których obecność w pasie drogowym to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalegające odpady wielorakiego pochodzenia i różnych gabarytów mogą powodować uszkodzenia drogi i jej urządzeń, zmniejszając trwałość np. przez utrudnienie przepływu przez urządzenia odwadniające.

Zarządcy dróg w ramach swoich zadań prowadzą systematycznie prace porządkowe polegające między innymi na: koszeniu traw i chwastów z poboczy i skarp, wycince zakrzaczeń i odrostów drzew oraz na utrzymaniu czystości. W pracach utrzymania czystości pasa drogowego biorą udział pracownicy ZDP w Braniewie, firm zewnętrznych, ale także są to też pracownicy Prac Społeczno-Użytecznych (PSU) i Centrum Integracji Społecznej (CIS). Sprzątanie pasa drogowego polega często na zbieraniu zanieczyszczeń, które powstają w skutek bezmyślności i niepotrzebnego bałaganiarstwa uczestników ruchu drogowego. Jest to pracochłonne i kosztowne przedsięwzięcie. Czas i środki tracone na zbieranie śmieci z poboczy, rowów można poświęcić np. na naprawy jezdni i chodników. Prosimy więc o zwrócenie uwagi na zachowanie czystości i uczenie najmłodszych, że śmieci nie należy wyrzucać przez okno pędzącego auta, ale odłożyć i po dotarciu do celu usunąć w przeznaczonym do tego miejscu. Zwracamy uwagę, że obecnie na terenie wszystkich gmin zlokalizowane są ogólnie dostępne pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. Podróżujący nie ponoszą więc kosztów przy wyrzucaniu do nich butelek, opakowań itp.

Apelujemy więc o wspólne dbanie o porządek, dzięki temu będziemy żyć w estetycznym otoczeniu oraz podróżować po drogach Powiatu Braniewskiego przyjemniej i bezpieczniej.

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj