Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 1 099 000,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 613 200,00 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 0,967 km w zakresie:

 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,967 km
 2. Wznowienie geodezyjnych punktów granicznych w pasie drogowym – 35 szt.
 3. Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów oraz usunięcie odrostów z pni drzew – 0,60 ha
 4. Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami z odwiezieniem gruzu – 1 szt.
 5. Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna (grunt kat. III)  z wywozem – 200,72 m3
 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1 067,00 m2
 7. Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 100,00 m2
 8. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 11 604,00 m2
 9. Skropienie nawierzchni(C60 BP3 ZM) przed ułożeniem warstw bitumicznych – 11 526,64 m2
 10. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W z dowozem – 290,10 Mg
 11. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem – 5 743,98 m2
 12. Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 3 cm z SMA 8 z dowozem – 5 637,61 m2
 13. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych - 1 200,00 mb
 14. Wykonanie ław żwirowych pod przepusty na zjazdach – 4,50 m3
 15. Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm pod zjazdami – 30,00 mb
 16. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału – 60,00 m3
 17. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach – 6 szt.
 18. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 10 cm – 967,0 m2
 19. Ustawienie barier ochronnych stalowych – słupki co 4m – 580,00 mb

 

Stan przed przebudową:

 

Stan po przebudowie:

 

 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj