Cele i zadania

Refinance
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie został utworzony na mocy Uchwały Nr III/31/99 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie. Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonuje swoje obowiązki z upoważnienia i w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego.
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie realizuje zadania na sieci dróg powiatowych na terenie:
  • miasto i gmina Braniewo
  • miasto i gmina Frombork
  • gmina Płoskinia
  • miasto i gmina Pieniężno
  • gmina Lelkowo
  • gmina Wilczęta
Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
3. Pełnienie funkcji inwestora
4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
7. Koordynacja robót w pasie drogowym
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
11. Wykonywanie robót interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
18. Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego
19. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych
20. Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj