Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa – Poprawa warunków komunikacyjnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N odc. Grzechotki – Żelazna Góra

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N odc. Grzechotki – Żelazna Góra  

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 3 122 460,39 zł 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 891 116,50 zł.

oraz z budżetu Powiatu Braniewskiego w wysokości 1 231 343,89 zł.

Droga powiatowa Nr 1393N na odc. Grzechotki - Żelazna Góra posiada istniejącą nawierzchnię bitumiczną. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje i ubytki.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 1,778 km w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie (na podstawie, posiadanego przez Inwestora, Programu Funkcjonalno - Użytkowego) i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1393N odc. Grzechotki (skrzyżowanie z drogą krajową S-22) - Żelazna Góra. Celem przebudowy jest wykonanie konstrukcji z dostosowaniem do obciążenia o nacisku 115 kN na oś. Istniejąca nawierzchni bitumiczna posiada szerokość od 3,8 m do 5,5 m. W istniejącej nawierzchni występują liczne nierówności, koleiny, wykruszenia krawędzi, wyboje oraz nierówne pobocze. Etap przebudowy DP Nr 1393N zakłada wykonanie: 1. Dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę). 2. Robót ziemnych, pobocza, przepustów pod jezdnią oraz pod zjazdami. 3. Podbudowy i nawierzchni bitumicznej. 4. Oznakowania pionowego. 5. Kanału technologicznego dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowi duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj